Deklaracja dostępności serwisu Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-05-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie udc.

Wyłączenia:

większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności, większość tabel jest zbudowana prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu mogą te tabele odczytywać niepoprawnie, na stronie mogą być opublikowane dokumenty, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b udc (wyłączenie spod regulacji ustawy treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony). W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@um.pulawy.pl . Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-08. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wolska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 6002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Prezydent Miasta Puławy

Adres organu odwoławczego:

ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: um@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 814586001

Dostępność architektoniczna

Urzędu Miasta w Puławach zlokalizowany jest przy:

ul. Lubelska 5 - główny budynek
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego


1. ul. Lubelska 5 - główny budynek

Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Lubelskiej. Wejście boczne znajduje się od strony Sadu Rejonowego. Prowadzi bezpośrednio do sali obsługi na parterze budynku.

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem urzędu od strony ul. Lubelskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z boku budynku od strony Placu Chopina wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sprawy są załatwiane :

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w  godzinach 7:30 – 15:30

w czwartki w godzinach 7:30 – 17:00

 2. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

Wejście dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego jest od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sprawy są załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,  w czwartki  w godzinach 7:30-17:00.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem od strony ul. Centralnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Miasto Puławy posiada  aplikacje mobilne:

1. Aplikacja dla mieszkańców - Puławoaktywni - aplikacja służy do zgłaszania problemów i usterek w mieście. Aplikacja Puławoaktywni działa na systemach: Android  iOS.

pobierz aplikację Puławoaktywni na platformę Android ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bitsa.lupe2.pulawy&pli=1

pobierz aplikację Puławoaktywni  na platformę iOS  ze sklepu App Store https://apps.apple.com/pl/app/pu%C5%82awoaktywni/id1596733382?l=pl#?platform=iphone 

 

2. Aplikacja turystyczna Puławy - to  przewodnik mobilny po Puławach. Aplikacja Puławy działa na systemach: Android oraz iOS.

pobierz aplikację Puławy na platformę Android ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.treespot.pulawy&hl=pl&gl=pl 

pobierz aplikację Puławy  na platformę iOS  ze sklepu App Store https://apps.apple.com/us/app/pu%C5%82awy/id863322096 

 

Obie aplikacje są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępności wszystkim  obywatelom do usług świadczonych w Urzędzie Miasta Puławy oraz rozumiejąc potrzeby osób dotkniętych słabym słuchem wprowadziliśmy usługę Tłumacza Migam. Usługa ta polega na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego bez konieczności instalacji aplikacji. Każda osoba, która potrzebuje kontaktu z urzędem poprzez ww. usługę łączy się z tłumaczem języka migowego wprost z przeglądarki.
 • Informujemy, że w Urzędzie Miasta Puławy  ul. Lubelska 5 dostępne są 4 stanowiska wyposażone w  pętlę indukcyjną.
 • Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83  dostępne jest stanowisko wyposażone w  pętlę indukcyjną.
 • Do budynku Urzędu  Miasta Puławy oraz Urzędu Stanu Cywilnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (nie ma obowiązku zakładania kagańca oraz prowadzenia psa na smyczy).
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Puławy, obok klatki schodowej.

Koordynatorzy dostępności

 • Koordynator ds. dostępności informacyjnej: Sylwia Skwara  tel. 81 458 61 82 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordnator ds. dostępności architektonicznej: Anna Nieleszczuk   tel. 81 458 61 10 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordynator ds. dostępności cyfrowej: Mariusz Niedbalski  tel. 81 458 60 66 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 

Inne informacje i oświadczenia

 kontakt z urzędem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 6001 lub numerem 81 458 6002 lub numerem 81 458 6003
 • mailowy: e-mail: um@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
 • faksem na numer :  81 458 6199
 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: /UM_Pulawy/skrytka