Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030

Foto: Zasoby UM,

 


Strategia Rozwoju Miasta Puławy do 2030 r., przyjęta została na mocy uchwały Nr XLV/419/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2022 r.


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych  projektu „Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 r.

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu „Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 r.”


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają od 28.10.2021 r. do 05.12.2021 roku.

Zapoznaj się z 

Projekt Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030r

Załącznik Nr 1 - Wykaz wskaźników monitoringowych

Załącznik Nr 2 - Wzór sprawozdania monitoringowego 

Załącznik Nr 3 -  Szczegółowe ramy finansowe Strategii wraz z katalogiem projektów kluczowych

 

i powiedz nam co o nim myślisz .

W tym celu wypełnij formularz konsultacyjny i prześlij go nam na adres : projekty@um.pulawy.pl  

Możesz go również złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub wysłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy. 

Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2021r.


Porozmawiajmy 09.11. 2021 r. (wtorek)  o godzinie 16 00 na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w sali widowiskowej POK „Dom Chemika”, przy ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach.  Jeśli nie możesz być osobiście, bądź wirtualnie - zapraszamy na relację live z wydarzenia

Wyraź swoją opinię na temat projektu Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 r.


Przed nami ostatni etap przygotowania Strategii rozwoju Miasta Puławy – dokumentu, który wskaże cele i kierunki rozwoju miasta na nadchodzące lata. Zastąpi ona dokument przyjęty w 2014 roku. Konieczność aktualizacji wynika z zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej strategii oraz zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Ponadto pojawiły się także nowe wymagania w obszarze planowania strategicznego wynikające z dokumentów przyjętych na szczeblu europejskim i krajowym. Nowa strategia wyznacza również dłuższą perspektywę czasową w związku z nowym okresem programowania Unii Europejskiej 2021-2027, który stwarza szanse pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację inwestycji rozwojowych.

Jak powstawała strategia?

Prace nad strategią rozpoczęliśmy w kwietniu 2021 roku. Pierwszy etap obejmowało przygotowanie diagnozy. W jej ramach przeprowadziliśmy badania wśród mieszkańców miasta, w których wzięło udział blisko 700 osób. Analiza danych pozwoliła określić problemy i wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoją Puławy. Kolejnym krokiem były warsztaty strategiczne, podczas których pracowaliśmy nad rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów. Wypracowane wówczas założenia pozwoliły nam na sformułowanie wizji, stanowiącej dalekosiężny obraz naszego miasta oraz celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja ma sprawić, by wizja stała się rzeczywistością. W ramach każdego celu operacyjnego wskazaliśmy działania i kierunki działań oraz ich oczekiwane rezultaty, przypisując im jednocześnie wskaźniki mierzące stopień realizacji. Zaproponowaliśmy również system realizacji, tj. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii oraz szacunkowe ramy finansowe – w oparciu o przewidywane koszty realizacji planowanych kluczowych projektów i przedsięwzięć.

Najważniejsze obszary strategii

Strategia wytycza 3 cele strategiczne, których realizacja pozwoli urzeczywistnić wizję rozwoju miasta, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przyjezdnych oraz przedsiębiorców i inwestorów:

  1. Puławy to miasto zdywersyfikowanej i nowoczesnej gospodarki
  2. Puławy to miasto atrakcyjnego życia
  3. Puławy to miasto sprawnie zarządzane

Zaangażuj się – Twoja opinia ma znaczenie!

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Puławy

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
z dnia 15 lipca 2020r. (Dz.U. 2020, poz.1378), która wprowadziła  istotne zmiany integrujące wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny dokumentów strategicznych, Miasto Puławy w kwietniu 2021 r. przystąpiło do prac nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” Nowa ustawa w dalszym ciągu pozostawia strategię rozwoju dokumentem fakultatywnym, ale silnie umocowanym w przepisach. W zakresie treści niniejszego dokumentu, trybu przyjmowania lub zgodności ze strategią regionalną – nowelizacja ustawy wprost wskazuje, w jaki sposób dokument ma być przygotowany oraz jakie elementy musi zawierać. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego mogą przygotowywać strategie, które będą instrumentami pozyskiwania środków zewnętrznych, a jednocześnie pełnoprawnymi strategiami rozwoju, stanowiącymi element zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miasta, wyznaczające także konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta. Wobec powyższego w wyniku działań podjętych przez Miasto Puławy, w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę nr XXVII/278/21 o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., która określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju naszego Miasta.

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1768&p1=szczegoly&p2=1600363

Celem powyższych prac będzie przygotowanie nowej, zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku, która zapewni:

  • spójność i komplementarność z nowymi dokumentami szczebla krajowego i województwa,
  • spójność ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą gminę,
  • zgodność z założeniami nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027,
  • odpowiedź na wyzwania wynikające m.in. ze zmian w sytuacji społecznej i gospodarczej miasta.

Spotkania Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy

fot_ 1 spotkanie zespołu koordynacyjnego.jpeg

Po przeprowadzeniu wyboru Wykonawcy usługi dotyczącej zaktualizowania dotychczas obowiązującej strategii,

Prezydent Miasta Puławy zarządzeniem nr A/52/21 z dnia 30 marca 2021 powołał Zespół Koordynacyjny ds. aktualizacji Strategii, w skład którego wchodzą przedstawiciele UM Puławy, spółek miejskich, instytutów, przedsiębiorstw i innych podmiotów funkcjonujących w mieście Puławy.

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1741&p1=szczegoly&p2=1620491 

  

fot_ 2 spotkanie zespołu koordynacyjnego.jpeg

 

W miesiącach maj-czerwiec br. Zespół spotykał się trzykrotnie. Pierwsze ze spotkań, z uwagi na pandemię odbyło się w formule online. Podczas spotkania ustalono etapy prac nad aktualizacją Strategii. Jako element społeczny przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców miasta nt. życia w mieście Puławy. Kolejne dwa spotkania Zespołu, które odbyły się w czerwcu zostały przeprowadzone w formie warsztatów strategicznych. Wykonawca zaprezentował najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań społecznych oraz wstępne wnioski z diagnozy w postaci atutów i barier rozwoju Puław. Zespół dyskutował nad ścieżką rozwoju Puław i możliwością rozwiązania problemów wynikających z diagnozy.

fot_ 3 spotkanie zespołu koordynacyjnego.jpeg

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

W roku 2019, Miasto Puławy przeprowadziło monitoring strategiczny i ewaluację Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Prezydent Miasta Puławy w Zarządzeniu Nr A/138/19 z dnia 15 lipca 2019 r. określił harmonogram przeprowadzenia monitoringu oraz formularze kart monitoringowych.

skan zarządzenia  https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1353&p1=szczegoly&p2=1409782;

 

 

Z przeprowadzonego monitoringu strategicznego za okres 4 lat opracowany został „Raport o stanie realizacji SRMP do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. za okres 2015-2018”, który przedłożono Radzie Miasta Puławy.

W grudniu 2013 roku Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę Nr XL/441/13 o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”. Dokument ten  zastępuje obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015” przyjętą uchwałą Nr IX/81/07 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2007r. Analiza stopnia realizacji celów i zadań strategicznych oraz ich aktualności stanowiła podstawę do opracowania niniejszego dokumentu.

Dotychczas obowiązująca Strategia wytyczała trzy cele strategiczne:

„Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta”,
„Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”,
„Poprawa jakości życia mieszkańców”.

W ich ramach wyznaczone zostały cele pośrednie i zadania strategiczne, które miały prowadzić do osiągnięcia celów, a w konsekwencji realizacji przyjętej wizji rozwoju. Cele te, obejmując swym zasięgiem szeroki obszar zagadnień związanych z rozwojem Miasta, zasadniczo nie straciły na swej aktualności. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z nich. Ponieważ jakość życia na terenie Puław ocenić należy wysoko, cel ten został przeformułowany i obecnie brzmi „Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław”. Przewartościowaniu i częściowej dezaktualizacji natomiast uległy cele pośrednie i zadania strategiczne.

Na decyzję o przystąpieniu do prac nad Strategią złożyło się szereg różnorodnych czynników:

Okres obowiązywania dotychczasowej Strategii zbliża się ku końcowi. Wiele dotychczasowych celów i zadań uległo przewartościowaniu lub częściowej dezaktualizacji;
Nowa perspektywa finansowania ze środków europejskich na lata 2014-2020 wprowadza wiele istotnych zmian w stosunku do poprzedniego okresu, które należy uwzględnić w zapisach dokumentu strategicznego;
Strategia jest dokumentem o charakterze informacyjno-promocyjnym, powinna wskazywać aktualne kierunki rozwoju Miasta dla potencjalnych inwestorów, a także walory środowiska gospodarczego, kulturalnego i naturalnego Miasta. 

Horyzont czasowy Strategii obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020 wyznacza koniec bieżącego okresu programowania środków europejskich, przy pomocy których finansowane będą kluczowe inwestycje miejskie. Ponieważ jednak zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, a znaczna część zadań wskazanych w Strategii realizowana jest w sposób stały, uznano za zasadne przedłużenie perspektywy czasowej dokumentu o kolejną dekadę.

Wiele wskazanych w Strategii kierunków działania nie przyniesie żadnych rezultatów w perspektywie najbliższych kilku lat. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z promocją zamieszkania i pozostawania w Puławach. Jest to w długiej perspektywie jedno z podstawowych wyzwań stojących przed wspólnotą samorządową, niemniej jednak niektóre efekty podejmowanych działań mogą być widoczne na poziomie statystycznym dopiero po 5-6 latach. Z tego punktu widzenia uznano również za słuszne, by okresu wdrażania i monitorowania postępów działań wpisanych w niniejszą Strategię nie ograniczać do 2020 roku, ale by rozciągnąć to na kolejny okres.

Ważnym motywem wydłużonej perspektywy obowiązywania niniejszej Strategii jest także fakt wykształcenia się procedur modyfikowania jej treści w trybie związanym z monitoringiem strategicznym. Prawidłowe zastosowanie procedur opisanych w dokumencie daje możliwość utrzymania aktualności Strategii w długim okresie.