Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Regulamin

Regulamin 

Systemu Puławoaktywni

Uwaga! System nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112. Zgłoszenia dotyczące zwierząt prosimy kierować bezpośrednio do Straży Miejskiej tel. 986

Rozdział 1. 

Definicje 

1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z usług świadczonych poprzez System; 

2) Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz ze sklepu AppStore(dla systemu iOS); 

3) Serwis - portal internetowy prowadzony pod adresem https://pulawoaktywni.eu za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; 

4) System – teleinformatyczny system umożliwiający dokonywanie zgłoszęń, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, według określonych kategorii informacji dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Puławy oraz zgłaszania propozycji rozwoju Miasta Puławy.

5) Usługodawca – Miasto Puławy -  Urząd Miasta Puławy, który jest jednocześnie Administratorem Systemu oraz jednostki organizacyjne Miasta Puławy; 

6) Strony – Usługodawca i Użytkownik; 

7) Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, tzn. urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet); 

8) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Systemu poprzez Aplikację lub Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

9) Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i Regulaminu, polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu; 

10) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu; 

11) Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył konto w Systemie poprzez Serwis lub Aplikację; 

12) Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który nie założył konta w Systemie; 

13) Operator – osoba wskazana przez Usługodawcę do obsługi Zgłoszeń z danej kategorii;

14) Komunikat - informacja lub powiadomienie o wydarzeniach z życia Miasta Puławy (wydarzeniach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, itp.); 

15) Zgłoszenie – tekstowa lub fotograficzna informacja dotycząca nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Puławy, in

Rozdział 2. 
Postanowienia ogólne 

 1. Usługodawca jest jednostką samorządu terytorialnego. 
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w każdym dniu roboczym Usługodawcy, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30-15:30 korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Puławy  ul. Lubelska, 5 24-100 Puławy lub  poprzez pocztę elektroniczną pod adresem email: um@um.pulawy.pl 

Rozdział 3. 
Rodzaje Usług 

 1. Usługodawca świadczy: 
  1. Usługę obsługi Zgłoszeń Użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika, przez Aplikację lub Serwis, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Puławy, 
  2. Usługę powiadamiania – polegającą na umieszczaniu, przez Usługodawcę, w ogólnodostępnej części Serwisu i Aplikacji, alertów, komunikatów i informacji o wydarzeniach z życia Miasta Puławy. 
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi. 
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika. 
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z przynajmniej jednego elementu Systemu, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, zawierana jest Umowa na czas nieokreślony. 
 5. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacjach wymagających interwencji odpowiednich służb. Zgłoszenie nieuzasadnione, przesłane jedynie w celu wywołania niepotrzebnej czynności, podlega odpowiedzialności karnej. 
 6. Zgłoszenie jest publikowane w Systemie po weryfikacji przez Operatora,
 7. Zgłoszenie jest przekazywane w Systemie odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji. 
 8. Treść Zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii Zgłoszeń. 
 9. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w Systemie (w tym także duplikaty pytań od tego samego Użytkownika) lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią Zgłoszeń,  zostaną odrzucone. 

Rozdział 4. 
Wymagania techniczne 

 1. System stosuje pliki cookies. 
 2. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, powinien zapewnić następujące wymagania techniczne: 
  1.  przez Serwis: 
   1.  przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego, 
   2.  aktywne połączenie internetowe, 
   3.  odpowiednie ustawienia dotyczące obsługi plików cookies, 
  2. przez Aplikację: 
   1.  system operacyjny Android w wersji min. 4.4, lub iOS w wersji min. 11.0, 
   2.  aktywne połączenie internetowe. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie z Usług. 

Rozdział 5. 
Rejestracja i zarządzanie kontem 

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, jako zarejestrowani lub niezarejestrowani Użytkownicy.
 2. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie konta Użytkownika, w którym dostępne będą usługi zapamiętania zgłoszeń, bieżący status zgłoszeń oraz dostęp do harmonogramu odbioru odpadów z wybranej przez użytkownika części miasta.
 3. Konto zapewnia możliwość bezpośredniego telefonicznego skontaktowania się z Użytkownikiem odpowiednich służb  interweniujących w zgłoszonej sprawie. 
 4. Użytkownik może zarejestrować się przez: 
  1. zalogowanie się do Serwisu lub Aplikacji: 
   1.  założenie konta w Systemie pulawoaktywni.eu. lub
   2. kontem na portalu społecznościowym – Facebook lub 
   3.  kontem dla usługi Google.
 5. Konto zarejestrowanego Użytkownika, jest aktywne zarówno w Serwisie, jak i w Aplikacji. 
 6. W celu założenia konta w Systemie Użytkownik wprowadza następujące dane profilowe - zwane dalej „danymi profilowymi” 
  1.  adres email – który stanowić będzie login, 
  2.  imię i nazwisko, 
  3.  hasło, 
  4. nr  telefonu  (fakultatywnie)
 7. Dane profilowe nie są publikowane w ogólnodostępnej części Serwisu lub Aplikacji, a Użytkownik może je zmienić w każdym czasie. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane profilowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych lub posługiwanie się danymi innej osoby, podlega odpowiedzialności karnej. 
 9. Po poprawnym podaniu danych profilowych, Użytkownik otrzymuje, na podany adres email, link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, konto Użytkownika zostaje aktywowane. 
 10. Login Użytkownika wraz z hasłem, wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Serwisu lub Aplikacji. 
 11. Dokonując rejestracji w Aplikacji lub Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. W przypadku uzyskania hasła przez osobę trzecią, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić Usługodawcę. 

Rozdział 6. 
Odpowiedzialność Użytkownika 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy). 
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności za treść Zgłoszeń. 
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: 
  1.  naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe, 
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 
  3.  zawierających treści pornograficzne, 
  4. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, 
  5. propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, 
  6.  uznawanych za spam. 
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania w Systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. 

Rozdział 7. 
Odpowiedzialność Usługodawcy 

 1. Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach Systemu, mającemu służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności System wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy podjętego w celu poprawy Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Systemu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych. 
 3. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub Regulaminem, wykorzystywaniu kont Użytkowników. 
 4. Zawartość Serwisu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za: 
  1.  treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji, w tym za treść zamieszczanych Zgłoszeń 
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników, 
  3.  sposób, w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników, 
  4. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej, 
  5. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, a mianowicie (m.in.)  GPS i GPRS, 
  6.  szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, 
  7.  szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z Usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji i Systemu, 
  8. realizację Zgłoszeń, które zostały odrzucone zgodnie z ust. 9 Rozdziału III. 

Rozdział 8. 

Ochrona danych osobowych

1.    W serwisie przetwarzane są dane osobowe zarejestrowanych użytkowników w zakresie podanym przez nich w formularzu rejestracyjnym i tylko w celach związanych z informowaniem ich o statusie dokonanych przez nich zgłoszeń.

2.    Administratorem przetwarzanych w serwisie danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

3.    Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie poprzez samodzielne usunięcie danych przez użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

4.    Administrator nie przechowuje kopii danych użytkownika, wszystkie dokonane przez użytkownika zmiany danych, a także ich usunięcie, są nieodwracalne i nie będzie można ich przywrócić.

5.    Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:

a)  ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie,

b)  informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

c)  iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

6.    Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie Usługodawcy.

7.    Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8.    Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Usługodawcę sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

9.    Treść klauzuli informacyjnej dla użytkowników Aplikacji i Serwisu pulawoaktywni.eu:

a)    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

b)    Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.pulawy.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.

c)    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi umożliwiającej komunikację pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.).

d)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

e)    Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane będą BIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa oraz serwisom zewnętrznym (Facebook, Google+) w przypadku logowania za ich pośrednictwem.

f)     W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

g)    Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

i)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

j)     Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi.

Rozdział 9. 

Polityka prywatności

1.    Administrator szanuje prywatność użytkowników Aplikacji i Serwisu.

2.    W trakcie korzystania z Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:

 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
 • w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
 • inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
 • dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.


3.    W Serwisie mogą być zamieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych, pozwalające w szczególności na przesyłanie do tych serwisów określonych danych. Administrator informuje, że osoby trzecie nie są związane niniejszą polityką prywatności i pozostają poza kontrolą Administratora.

4.    Dane gromadzone w Serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

Rozdział 10.
Zmiana Regulaminu 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie w Serwisie zgody na zmianę Regulaminu. 
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia oraz zaprzestać korzystania z Serwisu pulawoaktywni.eu

Rozdział 11. 
Rozwiązanie Umowy 

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie. 
 2. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie przez Użytkownika, konta z Aplikacji lub Serwisu. 
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na jego rzecz. 
 4. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności wykorzystywania Aplikacji lub Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie. 
 6. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu. 

Rozdział 13. 
Odstąpienie od Umowy 

 1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik usuwa swoje konto z Systemu i zaprzestaje korzystania z Serwisu. 
 3. Po usunięciu swojego konta z Systemu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia. 

Rozdział 14. 
Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, mogą być wysyłane na adres e-mail: um@um.pulawy.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazanie sprawy wraz ze wskazaniem żądania i uzasadnieniem. 
 3. Użytkownik zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, na wskazany adres email Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. 

Rozdział 15. 
Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Powrót na początek strony